قوانین نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان

قوانین نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تك تك افراد و نه...

ادامه مطلب

انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»

انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»

مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران از تهیه دستوالعمل ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک» خبر داد. مهدی صالحی درباره اقد...

ادامه مطلب