قیمت سنگ سنداستون :
قیمت سنگ سنداستون به عوامل زیر بستگی دارد :
کیفیت سنگ : 
مهمترین پارامتر قیمت سنگ سنداستون، آنالیز فیزیکی و شیمیایی آن سنگ میباشد. و هر چه قدر آنالیز سنگ به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت بالاتری خواهد داشت.

رنگ و طرح سنگ :
این سنگ ها تنوع زیادی نسبت به سایر سنگ های ساختمانی ندارند. هر چه قدر سنگ سند استون، طرح و رنگ یکنواخت تری داشته باشد از قیمت بالاتری برخوردار است.

ابعاد سنگ :
این سنگ ها بیشتر در نمای ساختمان استفاده میشود. این سنگ به دلیل چسبندگی کمی که با ملات دارد حتما باید اسکوپ شود و قطر سنگ مناسب برای اسکوپ کردن سنگ لازم است. همچنین ابعاد سنگ نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت سنگ دارد. هر چه قدر ابعاد سنگ بزرگتر باشد قیمت آن هم بیشتر است. این سنگ اکثرأ به صورت 40 طول و یا بصورت بادبر و گیوتین فرآوری میگردد. قیمت سنگ های طولی با توجه به نوع فرآوری بوشهمر و یا چرمی متغیر است. قیمت سنداستون بادبر بسته به ابعاد آن که هر چه قدر عرض سنگ بیشتر باشد قیمت بالاتری خوهد داشت.

سورت دقیق سنگ :
سنگ سنداستون دارای سورت های زیادی ندارد که پس از مرحله برش سورت بندی میگردد. سورت های یکدست و که طرح و رنگ تیره تر داشته باشد، قیمت بالاتری دارد.
نحوه تولید سنگ :
نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ سند استون دارد. نوع تیشه، بوش همر و چرمی کردن سنگ، دقت در برش و گونیا بودن سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ سند استون دارد.