سینک توکار داتیس DB-125

سینک توکار داتیس DB-127

سینک توکار داتیس DB-134

سینک توکار داتیس DB-135

سینک توکار داتیس DB-136

سینک توکار داتیس DB-137

سینک توکار داتیس DB-145

سینک توکار داتیس DB-180

سینک توکار داتیس DSG-119

سینک توکار داتیس DSG-119 الترا

سینک زیرکار داتیس 600

سینک زیرکار داتیس 601