میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 21 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان

میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان