قیمت سنگ مرمر :

قیمت سنگ مرمر به عوامل زیر بستگی دارد :
کیفیت سنگ :

مهمترین پارامتر قیمت سنگ مرمر، آنالیز فیزیکی و شیمیایی آن سنگ است. هر چه قدر آنالیز  مرمر ها به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت بالاتری خواهد داشت.

رنگ و طرح سنگ :
این سنگ ها تنوع زیادی نسبت به سایر سنگ های ساختمانی ندارند. هر چه قدر سنگ، رنگی خاص ویکدست و پاک باشد از قیمت بالاتری نیزبرخوردار است.

ابعاد سنگ :
این سنگ ها بیشتر به صورت اسلب فرآوری میگردد. ابعاد و ضخامت سنگ هر چه قدر بیشتر و بزرگتر باشد قیمت آن نیز افزایش میابد.

سورت دقیق سنگ :
این سنگ ها دارای صورت های مختلفی هستند که پس از مرحله برش و ساب سورت بندی میگردد. این سنگ ها به صورت اسلب فرآوری میگردد چنانچه بصورت بوک مچ باشد از قیمت بالاتری برخوردار است.

نحوه تولید سنگ :

نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت این سنگ دارد. نوع رزین یا اپوکسی، استفاده از تکنولوژی UV، دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش سنگ، توری پشت سنگ و نوع بسته بندی و حمل ونقل این سنگ هاتاثیر خواهد داشت.