كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374- آيين نامه صدور و کسب پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هر محل- حسب مورد – از تاريخي كه وزارت مسكن و
شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور كه از اين پس به اختصار “سازمان” ناميده ميشود، احراز شود.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟
ماده 2

پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم ميشود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به متقاضي داده ميشود .

الف : پروانه مهارت فني درجه سه :
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) “سازمان” را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت
كسب نمايند.

ب : پروانه مهارت فني درجه دو :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار
مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

ج : پروانه مهارت فني درجه يك :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي،
سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده اند، در صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده ميشود.

ماده 3

در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن ميتواند به تنهايي يا تحت نظارت
كارگران ماهرتر انجام دهد قيد ميشود.

ماده 4

متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان
ارائه دهند.

تبصره 

سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز ميشود.

ماده 5

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار
تمديد خواهد شد.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين
اجتماعي احراز ميشود.

ماده 6

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7

افرادي كه در رشته هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18ماهه)  از سازمان
باشند، ميتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي
تقاضاي دريافت “پروانه اشتغال به كار تجربي” نمايند.

ماده 8

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين نامه را به كل كشور تسري دهند.

 

مراحل پروانه اشتغال بکار مهندسی

هرآنچه درمورد قوانین کسب پروانه اشتغال بكار مهندسي باید بدانید_فصل دوم آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

شرح مراحل و شرایط پروانه اشتغال بكار مهندسي

در این مقاله بر اساس سیاست های آئین نامه ی اجرایی صنف مهندسی، به  قوانین پروانه اشتغال بكار مهندسي می پردازیم و تمام موادی که در قانون نظام مهندسی به این موضوع اختصاص یافته را شرح می دهیم.اگر از مراحل کسب پروانه مهندسی آگاهی ندارید با بی جنس  همراه باشید.

 پروانه اشتغال به كار مهندسي

ماده 4 آئین نامه ی اجرایی : دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط ميتوانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري،نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
ماده 5 آئین نامه ی اجرایی : براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفهاي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف- دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل 1سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب- دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل 2سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ- دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل 3سال كارآموزي يا سابقه كار.
ماده 6 آئین نامه ی اجرایی : گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها، شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون شركتهاي ساختماني يامهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي ميباشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :

الف- نام، محل و مشخصات پروژهاي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب- مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ- نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.
ت- نام، مشخصات، سمت و شماره
پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.

ماده 7 آئین نامه ی اجرایی :  متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي باشد، تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد.
الف- فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب- گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده 6 اين آئيننامه مقرر شده است.
پ- گواهي قبولي در آزمون.

ت- فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.

ث- فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج- مدارك عضويت
نظام مهندسي استان مربوط.
چ- مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي
پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ح- ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئيننامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.

ماده 8 آئین نامه ی اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف 15روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.
تبصره- وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهد كرد. نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.

ماده 9 آئین نامه ی اجرایی : اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك ميتوانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم ميباشند.
دفاتر مهندسي مذكور ميتوانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر ميباشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند. 

ماده 10 آئین نامه ی اجرایی :  اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، ميتوانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف- فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر.
ب- يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا ميباشند.
پ- مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود.
ت- فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث- فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج- ارائه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.

چ- هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.

تبصره : 

تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننده پروانه اشتغال بكار مهندسي اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به
موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي ميباشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي
ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند. 

این قوانین برگرفته از فصل دوم آئین نامه اجرایی کتاب قوانین نظام مهندسی می باشد. برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک دانلود کتاب