کسب پروانه, نظام مهندسی کشور

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374- آيين نامه صدور و کسب پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هر محل- حسب مورد – از تاريخي كه وزارت مسكن و
شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور كه از اين پس به اختصار “سازمان” ناميده ميشود، احراز شود.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟
ماده 2

پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم ميشود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به متقاضي داده ميشود .

الف : پروانه مهارت فني درجه سه :
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) “سازمان” را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت
كسب نمايند.

ب : پروانه مهارت فني درجه دو :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار
مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

ج : پروانه مهارت فني درجه يك :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي،
سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده اند، در صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده ميشود.

ماده 3

در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن ميتواند به تنهايي يا تحت نظارت
كارگران ماهرتر انجام دهد قيد ميشود.

ماده 4

متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان
ارائه دهند.

تبصره 

سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز ميشود.

ماده 5

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار
تمديد خواهد شد.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين
اجتماعي احراز ميشود.

ماده 6

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7

افرادي كه در رشته هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18ماهه)  از سازمان
باشند، ميتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي
تقاضاي دريافت “پروانه اشتغال به كار تجربي” نمايند.

ماده 8

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين نامه را به كل كشور تسري دهند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *