شرایط انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی و اختیارات وی

انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی چه شرایطی دارد؟

رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود با توجه به مفاد و شرایطی که در قانون نظام مهندسی درج شده است انتخاب می شود و در این مقاله ار بی جنس به صلاحیت های وی و محدوه ی اختیارات او می پردازیم.

 ماده 115 قانون نظام مهندسی

شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود، از ميان خود
سه نفر را به منظور تعيين رئيس
شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مينمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را بعنوان
رئيس
شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رئيس
شوراي مركزي مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع ميباشد.

شرایط انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی و اختیارات وی
 ماده 116 قانون نظام مهندسی

وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:
الف-
رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملّي و بين المللي بر عهده دارد.
ب- مسئوليت اجراي مصوبات
شوراي مركزي
پ- نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به
شوراي مركزي.

ت- نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفهاي
اموال
سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.
ث- انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك
نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ج- كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ- پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به
شوراي مركزي.
ح- امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري
سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.
خ- افتتاح جلسات
هيأت عموميدر مواقعي كه دعوت كنندهشوراي مركزياست.
د- ارائه گزارش هاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار ميگيرد.
ذ- ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به
نظام مهندسي استانها.
ر- انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي
شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت
بر رعايت آنها.
ز- انجام ساير وظايفي كه از طرف
هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان
ضروري است.

شورای مركزی نظام مهندسی از چه اعضایی تشکیل می شود و چه شرایطی دارند؟

اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی از چه کسانی تشکیل میشود و این اعضا باید چه صلاحیت ها و شرایطی داشته باشند؟

در این مقاله از سری مقاله های بی جنس به موضوع اعضای شورای مركزی نظام مهندسی و صلاحیت های آن ها می پردازیم.عضویت در این شورا طبق مواد و تبصره هایی اتفاق می افتد که شرح آنها را توضیح میدهیم.

 ماده 108 قانون نظام مهندسی

شورای مركزی نظام مهندسی متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير ميباشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ميشوند.
اعضاي
شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزشمند و فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.
تبصره

اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شورای مركزی نظام مهندسی انتخاب ميشوند، ميتوانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.

جدول تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي

گـروه رشته تعداد حداقل عضو
در هر رشته
تعداد اعضاي
اصلي هر گروه
تعداد اعضاي
علي البدل
عمران 1 1 عمران 12
نقشه برداري 1 1
ترافيك 1 1
تأسيسات برق 1 1 تأسيسات 6
تأسيسات
مكانيك
1 1
معماري 1 1 معماريوشهرسازي 7
شهرسازي 1 1
تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي 7 25
 ماده 109 قانون نظام مهندسی

مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است.

 ماده 110 قانون نظام مهندسی

شوراي مركزي داراي هيأت رئيس هاي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي ميباشد كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي
مركزي
انتخاب ميشوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده 115اين آئين نامه منصوب ميشود.

 ماده 111 قانون نظام مهندسی

جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و
با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأي موافق معتبر است. اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي
ميتوانند در جلسات
شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص
و مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.

 

شورای مركزی نظام مهندسی از چه اعضایی تشکیل می شود و چه شرایطی دارند؟
 ماده 112 قانون نظام مهندسی

انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات
شوراي مركزي شركت ميكنند به موجب نظام نامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد.

ماده 113 قانون نظام مهندسی

هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استانها كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و
حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك
نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زيرنظر رئيس شورای مركزی نظام مهندسی اداره ميشود.

ماده 114 قانون نظام مهندسی

وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي
قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها وهماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي.
ب- بررسي مسايل مشترك
نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ- ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان
سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملّي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و
كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد
قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.

ت- حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با
نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.
ث- همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد
نظام مهندسي استانها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استانها از طريق
مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها.
ج- همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح
مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ- همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملّي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية
شناسنامه
فني و ملكي ساختمانها
و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح- همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در
مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ- تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه
و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرح ها.
د- جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ذ- همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و
همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.

ر- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
ز- مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.
ژ- ارائه گزارش عملكرد به
هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س- تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات
نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.
ش- تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي
سازمان.
ص- تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره
هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ض– تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك
نظام مهندسي استانها و چگونگي اداره آن، به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط- تصويب برنامه و بودجه سالانه
سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ- تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع- انتشار نشريه
سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ- ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينة برنامه هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست
دستگاههاي مربوط.

ف- انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.