شورای مرکزی, نظام مهندسی کشور

شرایط انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی و اختیارات وی

انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی چه شرایطی دارد؟

رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود با توجه به مفاد و شرایطی که در قانون نظام مهندسی درج شده است انتخاب می شود و در این مقاله ار بی جنس به صلاحیت های وی و محدوه ی اختیارات او می پردازیم.

 ماده 115 قانون نظام مهندسی

شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود، از ميان خود
سه نفر را به منظور تعيين رئيس
شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مينمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را بعنوان
رئيس
شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رئيس
شوراي مركزي مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع ميباشد.

شرایط انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی و اختیارات وی
 ماده 116 قانون نظام مهندسی

وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:
الف-
رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملّي و بين المللي بر عهده دارد.
ب- مسئوليت اجراي مصوبات
شوراي مركزي
پ- نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به
شوراي مركزي.

ت- نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفهاي
اموال
سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.
ث- انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك
نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ج- كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ- پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به
شوراي مركزي.
ح- امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري
سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.
خ- افتتاح جلسات
هيأت عموميدر مواقعي كه دعوت كنندهشوراي مركزياست.
د- ارائه گزارش هاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار ميگيرد.
ذ- ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به
نظام مهندسي استانها.
ر- انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي
شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت
بر رعايت آنها.
ز- انجام ساير وظايفي كه از طرف
هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان
ضروري است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *