در شوراي انتظامي نظام مهندسي چه می گذرد؟

آیا با بخش شورای انتظامی نظام مهندسی آشنایی دارید و از فعالیت های مربوط به این قسمت در جریان هستید؟

با توجه به فعالیت هایی که در زمینه مهندسی ساختمان در حال انجام است ، بسیاری از افراد از قسمت شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاعات کافی ندارند و از مواد و تبصره های موجود در آن بهره ای نمی برند.برای آگاهی از این موضوعات با بی جنس همراه باشید.

درشوراي انتظامي نظام مهندسي چه می گذرد؟

 ماده 95 قانون نظام مهندسی :
شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه
سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف- يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب- دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج- دو عضو به معرفي
شوراي مركزي

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با 3رأي موافق معتبر خواهد بود.

 ماده 96 قانون نظام مهندسی :

شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 ماده 97قانون نظام مهندسی :

تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات،
رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه
شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال ميدارد. در
صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه
شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و
مدارك لازم را از دبيرخانه
شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.

 ماده 98قانون نظام مهندسی :

در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و
كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي
و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مينمايد.

 ماده 99قانون نظام مهندسی :

دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله
پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخهاي از آنها را جهت اجرا به
نظام مهندسي استان ارسال ميدارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميكند، مفاد رأي را به مورد اجرا ميگذارد .

ماده100قانون نظام مهندسی : 

در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو
محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير
پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه این شورا ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.
تبصره

در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درجه شود .

ماده101قانون نظام مهندسی : 

مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و
يا به اعتبار عضويت آنها در
نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود. و اجراي مفاد رأي صرف نظر ازنوع و موضوع آن با
دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد .

برای بدست آوردن اطلاعات بهتر ومطالعه ی بیشتر روی لینک زیر کلیک کرده و کتاب قانون نظام مهندسی را دانلود کنید.مطالب فوق برگرفته از فصل 6 این کتاب بود.

دانلود کتاب