نمایش دادن همه 12 نتیجه

سیم افشان 0.5×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 0.75×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 1.5×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 1×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 1×2.5 هادی نور گستر حلقه 100متری

سیم افشان 1×2.5و1×1.5 هادی نور گستر

سیم افشان 1×25 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 10×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 16×1 هادی نور گستر حلقه 100 متری

سیم افشان 2.5×1 هادی حلقه نور گستر 100 متری

سیم افشان 2.5×1 هدایت الکتریک

سیم افشان خیام الکتریک