قوانین پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در نظام مهندسی

دارندگان مدرک كارداني و تجربي برای کسب پروانه اشتغال به کار در نظام مهندسی چه مراحلی باید طی کنند؟

براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول در آزمون علمي و عملي مربوط، در يكي از رشته هاي
موضوع قانون حسب مورد، پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در سه درجة پايه ،3 پايه 2 و پايه 1 به شرح زير صادر ميشود:

 ماده 26

الف – براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3 .

_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ب – براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 6سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

پ – براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 7سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت – براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره های پروانه اشتغال به كاردارندگان مدرک كارداني و تجربي
تبصره

سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده 6 اين آئين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.

قوانین پروانه اشتغال به كار نظام مهندسی برای دارندگان مدرک كارداني و تجربي

 ماده 27

متقاضيان موضوع اين فصل از آئين نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان
مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

الف – تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است و در مورد كاردان ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.
ب – گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده 6 اين آئين نامه.
پ – ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ – ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ح – ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.

ماده 28

نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد.
سؤالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار ميگيرد، تا با نظارت مستقيم
و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت
مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است.
پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

 ماده 29

به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفهاي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي فعاليت هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم ميشود.
سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفهاي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده
پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود.

ماده 30

مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي 3 سال است و در انقضاي مدت پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.

ماده 31

كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات
مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.

ماده 32

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفهاي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفهاي مربوط
طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374- آيين نامه صدور و کسب پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هر محل- حسب مورد – از تاريخي كه وزارت مسكن و
شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور كه از اين پس به اختصار “سازمان” ناميده ميشود، احراز شود.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟
ماده 2

پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم ميشود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به متقاضي داده ميشود .

الف : پروانه مهارت فني درجه سه :
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) “سازمان” را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت
كسب نمايند.

ب : پروانه مهارت فني درجه دو :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار
مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

ج : پروانه مهارت فني درجه يك :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي،
سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده اند، در صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده ميشود.

ماده 3

در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن ميتواند به تنهايي يا تحت نظارت
كارگران ماهرتر انجام دهد قيد ميشود.

ماده 4

متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان
ارائه دهند.

تبصره 

سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز ميشود.

ماده 5

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار
تمديد خواهد شد.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين
اجتماعي احراز ميشود.

ماده 6

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7

افرادي كه در رشته هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18ماهه)  از سازمان
باشند، ميتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي
تقاضاي دريافت “پروانه اشتغال به كار تجربي” نمايند.

ماده 8

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين نامه را به كل كشور تسري دهند.

 

در شوراي انتظامي نظام مهندسي چه می گذرد؟

آیا با بخش شورای انتظامی نظام مهندسی آشنایی دارید و از فعالیت های مربوط به این قسمت در جریان هستید؟

با توجه به فعالیت هایی که در زمینه مهندسی ساختمان در حال انجام است ، بسیاری از افراد از قسمت شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاعات کافی ندارند و از مواد و تبصره های موجود در آن بهره ای نمی برند.برای آگاهی از این موضوعات با بی جنس همراه باشید.

درشوراي انتظامي نظام مهندسي چه می گذرد؟

 ماده 95 قانون نظام مهندسی :
شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه
سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف- يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب- دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج- دو عضو به معرفي
شوراي مركزي

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با 3رأي موافق معتبر خواهد بود.

 ماده 96 قانون نظام مهندسی :

شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 ماده 97قانون نظام مهندسی :

تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات،
رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه
شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال ميدارد. در
صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه
شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و
مدارك لازم را از دبيرخانه
شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.

 ماده 98قانون نظام مهندسی :

در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و
كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي
و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مينمايد.

 ماده 99قانون نظام مهندسی :

دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله
پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخهاي از آنها را جهت اجرا به
نظام مهندسي استان ارسال ميدارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميكند، مفاد رأي را به مورد اجرا ميگذارد .

ماده100قانون نظام مهندسی : 

در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو
محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير
پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه این شورا ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.
تبصره

در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درجه شود .

ماده101قانون نظام مهندسی : 

مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و
يا به اعتبار عضويت آنها در
نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود. و اجراي مفاد رأي صرف نظر ازنوع و موضوع آن با
دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد .

برای بدست آوردن اطلاعات بهتر ومطالعه ی بیشتر روی لینک زیر کلیک کرده و کتاب قانون نظام مهندسی را دانلود کنید.مطالب فوق برگرفته از فصل 6 این کتاب بود.

دانلود کتاب

كليات، اهداف و سیاست های نظام مهندسی کشور

شرح کلیات و سیاست های نظام مهندسی کشور- فصل اول


در این مقاله نگاهی به سیاست های نظام مهندسی کشور می اندازیم.
  •  ماده 1

تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.

  •  ماده 2

اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 -تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 -تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.

3 -تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.

4 -ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهره وري.

5 -بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

6 -ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.

7 -وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت

از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملّي

.
8 -تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.

9 -الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.

10 -جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

  •  ماده 3

براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان ( نظام مهندسی) خوانده ميشود .

در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

  •  ماده 4

از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.

اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كاردانيو تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

سیاست های سازمان نظام مهندسی کشور
تبصره1

وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.

تبصره2

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.

مطالب بالا برگرفته از فصل اول کتاب قانون نظام مهندسی می باشد. برای مطالب بیشتر می توانید کتاب را دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب

كليات، اهداف و سیاست های نظام مهندسی کشور

شرح کلیات و سیاست های نظام مهندسی کشور- فصل اول


در این مقاله نگاهی به سیاست های نظام مهندسی کشور می اندازیم.
  •  ماده 1

تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي
كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.

  •  ماده 2

اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 -تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2 -تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.

3 -تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.

4 -ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملّي ساختمان و افزايش بهره وري.

5 -بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

6 -ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.

7 -وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت
از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملّي.

8 -تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.

9 -الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.

10 -جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

  •  ماده 3

براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان ( نظام مهندسی) خوانده ميشود.

در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

  •  ماده 4

از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.

اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كاردانيو تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

سیاست های سازمان نظام مهندسی کشور
تبصره1

وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحلهاي اين
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه
اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.

تبصره2

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.

مطالب بالا برگرفته از فصل اول کتاب قانون نظام مهندسی می باشد. برای مطالب بیشتر می توانید کتاب را دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب