نمایش 1–12 از 33 نتیجه

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز داراکار

تبدیل غیر هم مرکز داراکار

درپوش انتهایی داراکار

درپوش مسدود کننده داراکار

رابط انبساطی داراکار

رابط دریچه بازدید داراکار

زانو 45 درجه دوسر کوپله داراکار

زانوی 45 درجه داراکار

زانوی 90 درجه داراکار

زانوی خم 87/5 درجه داراکار

سه راه 45 درجه سه سرکوپل دو جداره داراکار

سه راه سه سر کوپله 45 درجه داراکار