آداپتور فلنج آذین

بست لوله آذین

بست لوله زوج آذین

بوشن آذین

بوشن تبدیل آذین

بوشن یکسر فلزی آذین

پل بست دار آذین

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز داراکار

تبدیل غیر هم مرکز داراکار

چهار راه آذین

درپوش آذین

درپوش انتهایی داراکار