قوانین پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در نظام مهندسی

دارندگان مدرک كارداني و تجربي برای کسب پروانه اشتغال به کار در نظام مهندسی چه مراحلی باید طی کنند؟

براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول در آزمون علمي و عملي مربوط، در يكي از رشته هاي
موضوع قانون حسب مورد، پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در سه درجة پايه ،3 پايه 2 و پايه 1 به شرح زير صادر ميشود:

 ماده 26

الف – براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3 .

_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ب – براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :
_ داشتن 6سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

پ – براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 7سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت – براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:
_ داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 3.
_ جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 5 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره های پروانه اشتغال به كاردارندگان مدرک كارداني و تجربي
تبصره

سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده 6 اين آئين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.

قوانین پروانه اشتغال به كار نظام مهندسی برای دارندگان مدرک كارداني و تجربي

 ماده 27

متقاضيان موضوع اين فصل از آئين نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان
مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

الف – تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است و در مورد كاردان ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.
ب – گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده 6 اين آئين نامه.
پ – ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ – ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ح – ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.

ماده 28

نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد.
سؤالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار ميگيرد، تا با نظارت مستقيم
و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت
مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است.
پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

 ماده 29

به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفهاي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي فعاليت هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم ميشود.
سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفهاي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده
پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود.

ماده 30

مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي 3 سال است و در انقضاي مدت پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.

ماده 31

كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات
مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.

ماده 32

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفهاي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفهاي مربوط
طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374- آيين نامه صدور و کسب پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هر محل- حسب مورد – از تاريخي كه وزارت مسكن و
شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور كه از اين پس به اختصار “سازمان” ناميده ميشود، احراز شود.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟
ماده 2

پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم ميشود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به متقاضي داده ميشود .

الف : پروانه مهارت فني درجه سه :
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) “سازمان” را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت
كسب نمايند.

ب : پروانه مهارت فني درجه دو :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار
مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

ج : پروانه مهارت فني درجه يك :
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي،
سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده اند، در صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده ميشود.

ماده 3

در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن ميتواند به تنهايي يا تحت نظارت
كارگران ماهرتر انجام دهد قيد ميشود.

ماده 4

متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان
ارائه دهند.

تبصره 

سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز ميشود.

ماده 5

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار
تمديد خواهد شد.

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين
اجتماعي احراز ميشود.

ماده 6

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7

افرادي كه در رشته هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18ماهه)  از سازمان
باشند، ميتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي
تقاضاي دريافت “پروانه اشتغال به كار تجربي” نمايند.

ماده 8

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين نامه را به كل كشور تسري دهند.